Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:

חישוב שיעור משרה ממוצע

שיעור המשרה מתקבל מחישוב הממוצע של שיעורי המשרה בכל אחת משנות החיסכון במחזור שינוצל בשנת ההשתלמות (ולא רק על פי שיעור המשרה בשנת החיסכון האחרונה).

בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות ניתן לצפות בשיעור המשרה הממוצע כפי שידוע בקרנות ההשתלמות בעת הצגת המידע.

השיעור הסופי ייקבע לאחר שיתקבלו כל הנתונים הנדרשים מהמשתלם ומהמעסיק.

בכל שינוי בשיעור המשרה יש לפנות באמצעות טופס הפנייה ולעדכן את הקרנות בצירוף תלוש שכר ו/או אישור מעסיק.