Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:
הגשת אישורי סיום לימודים, צפייה והורדת אישורי ותק

הגשת אישורי סיום לימודים, צפייה והורדת אישורי ותק

הגשת אישורי סיום לימודים

החל מתשפ”א, הגשת אישורי סיום לימודים תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי, אשר מאפשר להגיש את אישורי סיום הלימודים, לעקוב אחר מצב האישורים מכל המוסדות בהם למדת ואחר סטטוס אישור הוותק. כמו כן השירות מאפשר להתכתב עם הקרנות.

הגשת אישורי סיום לימודים (לפני תש”פ) תבוצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי ל”הגשת אישורי סיום לימודים” בו יש לבחור את נושא הפניה: “אישורי סיום לימודים/אישורי ותק” ולבחור את שנת ההשתלמות בגינה מוגשים האישורים.

 

 

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף

צפייה והורדת אישורי ותק

החל מתשפ”א, קבלת אישור ותק תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי, אשר מאפשר להגיש את אישורי סיום הלימודים, לעקוב אחר מצב האישורים מכל המוסדות בהם למדת ואחר סטטוס אישור הוותק. כמו כן השירות מאפשר להתכתב עם הקרנות.

את כל אישורי הוותק ניתן לקבל באופן דיגיטלי באזור האישי.

אישורי ותק לשנות ההשתלמות תשפ”א ואילך ניתן לצפות ולהוריד בשירות הדיגיטלי.

 

 

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף