Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:
הגשת בקשה לאישור/שינוי תוכנית לימודים

הגשת בקשה לאישור/שינוי תוכנית לימודים

הגשת בקשה לאישור או לשינוי תוכנית לימודים תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי, המאפשר להגיש בקשה ולעקוב אחר מצב הטיפול בה. 

עליך לבחור את שנת ההשתלמות לגביה מתייחסת הבקשה או להגיש פניה לבירור בקשר לשנים קודמות:

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף