Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:

לוח חובת הלימודים בשנת ההשתלמות

מכסת שעות ההשתלמות  בשנת השתלמות מלאה: החל מ- 8 ש”ש עד 16 ש”ש.

מכסת שעות ההשתלמות בחצי שנת השתלמות: החל מ- 4 ש”ש עד 8 ש”ש.

1 ש”ש = 28 שעות קורס. לדוגמא:  קורס בו סך השעות  280 = 10 ש”ש.

עליך לבדוק במוסד הלימודים את היקף הלימודים ורק לאחר מכן לרשום את מספר השעות בתכנית הלימודים.

מכסת שעות ההשתלמות נעה בין המינימום למקסימום, כפי שמוצגים לעיל, ונתונה להחלטתו של המשתלם.

לדוגמא: משתלם בשנת השתלמות מלאה חייב ללמוד לפחות 8 ש”ש ויכול לבחור ללמוד עד 16 ש”ש.

בשנת ההשתלמות אפשר לבחור מתוך מגוון אפשרויות לימודים במסגרת שעות חובה ושעות השלמה.

 

חשוב לדעת!