אתם כאן:

מחלה בשנת השתלמות

חלה המשתלם במהלך שנת ההשתלמות וכתוצאה ממחלתו אינו יכול להמשיך בהשתלמות, תופסק שנת ההשתלמות, לרבות תשלומי מענקי ההשתלמות, בכפוף להמצאת אישור מאת מעסיקו של המשתלם על קליטתו מחדש אצלו (אצל המעסיק).  

לאחר שיחלים העמית ממחלתו, יהא רשאי לבחור באם לנצל את יתרת מענק ההשתלמות באופן יחסי או למשוך את הכספים העומדים לזכותו בהתאם.

בנוסף, באם העמית החל לפני מחלתו שנת השתלמות מלאה קיימת אפשרות, על פי בקשת העמית, לשנות את שיעור ההשתלמות לחצי שנת השתלמות. במקרים כאלה קיימת אפשרות כי תדרש/י להחזיר את סכומי המענק ששולמו ביתר.