עלות השתלמות

משתלם, אשר העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות, לרבות תשלומי מענקי השתלמות, שכר לימוד, הפרשות לפנסיה, תשלומים למוסד לביטוח לאומי, דמי לידה, תשלום עבור שירות מילואים או כל תשלום אחר, תהא נמוכה מהסכום הכולל אשר נצבר לזכותו בקופה בגין שנות הצבירה המנוצלות לצורך שנת ההשתלמות, יקבל מהקרן החזר כספי בגובה ההפרש בין העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות, לבין הסכום הכספי שהצטבר לזכותו בקופה, בגין תקופת הצבירה המנוצלת לשנת ההשתלמות.