Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:
פרוייקט אישי במסגרת תכנית הלימודים

פרוייקט אישי במסגרת תכנית הלימודים

בשנת ההשתלמות ניתן לבצע כחלק מתכנית הלימודים פרוייקט אישי, בהיקף של עד 224 שעות שנתיות (8 ש”ש), בשנת השתלמות מלאה.

הפרוייקט האישי מאושר לעו”ה בעלי תואר ראשון לפחות וניתן לבצע אותו אך ורק במסגרת המוסדות המאושרים לכך.

שכר הלימוד בגין הפרוייקט יוקדש למימון הנחיה מקצועית ואקדמית אישית, עריכה דידקטית ולשונית וכל שרות אחר, המתחייב מכתיבת הפרוייקט וביצועו.

שכר הלימוד יוחזר לזכאים אך ורק כנגד קבלה / הרשאה ממוסד הלימודים המאושר בתוכנית הלימודים. לא יוחזרו תשלומים כנגד קבלות ששולמו לספקים פרטיים.

שכר הלימוד המכסימלי שיאושר למימון יהיה 25%  משכ”ל אוניברסיטאי (שווה ערך לעלות 4 ש”ש). 

 

נושאים אפשריים לפרויקט אישי

  • השתתפות בפרויקט חינוכי / לימודי ביוזמת מנהלי המחוזות במשרד החינוך.
  • כתיבת תכניות לימודים מוזמנות ע”י הפיקוח או הנהלת ביה”ס.
  • כתיבת חוברות עבודה לתלמידים ו/או חוברות הדרכה למורים, בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה”ס.
  • כתיבת ספרי לימוד, בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה”ס.
  • כתיבת ספרי ילדים, לפי תכנון מראש.
  • כתיבת ספרות דידקטית, משחקים חינוכיים וכיו”ב, לפי תכנון מראש.
  • כתיבת ספרות בנושאי פולקלור, תרבות וכיו”ב, לפי תכנון מראש.
  • כתיבת מחקר מדעי במוסד להשכלה גבוהה

 

מוסדות מאושרים לביצוע פרויקט אישי

  • מוסדות ישראליים להשכלה גבוהה.
  • מכללות אקדמאיות לחינוך.

 

תהליך אישור פרויקט אישי

עובד הוראה המעוניין לבצע פרוייקט אישי באחד המוסדות המאושרים ע”י הקרנות, יגיש בקשה לאישור הפרוייקט.

לקבלת טופס הבקשה לאישור פרויקט אישי יש לפנות באמצעות השירות הדיגיטלי להגשת בקשה לאישור לימודים.

חשוב לדעת!