Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:
אישורי סיום לימודים וקבלת אישור וותק

אישורי סיום לימודים וקבלת אישור וותק

שנת ההשתלמות מוכרת כשנת ותק, לאחר מילוי כל חובות הלימודים.

אישורי סיום לימודים

עם סיום שנת ההשתלמות, עליך להמציא אישורים על סיום לימודים, מכל המוסדות שאושרו בתכנית הלימודים –  לימודי חובה והשלמה כאחד.  

המועד האחרון להגשת האישורים הוא 31/8 (בסמוך לתום שנת הלימודים) או במועד מאוחר יותר, כפי שיתפרסם בחדשות ועדכונים.

החל משנה”ל תשפ”א, הגשת אישורי סיום לימודים מתבצעת באמצעות שירות דיגיטלי, המאפשר להגיש את אישורי סיום הלימודים, לעקוב אחר מצב האישורים מכל המוסדות בהם למדת ואחר סטטוס אישור הוותק.

השירות מאפשר להתכתב עם הקרנות ולקבל מסמכים, שהועברו אליך על ידי הקרנות. הגישה לשירות מחייבת רישום/ הזדהות.

הגשת אישורי סיום לימודים עד לשנה”ל תש”פ תבוצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי בו יש לבחור את נושא הפנייה “אישורי סיום לימודים/אישורי וותק” ואת שנת ההשתלמות בגינה מוגשים האישורים.

אישורי סיום הלימודים אותם ניתן להגיש:

דוגמא לאישור סיום לימודים ניתן להוריד כאן.

אישורי וותק

לאחר שיתקבלו ויאושרו כל אישורי סיום הלימודים על ידי הקרנות, יינתן אישור וותק, אשר יישלח אליך.

ניתן לקבל מידע עדכני על סטטוס קבלת אישור הוותק (לשנים תשפ”א ואילך) בשירות הדיגיטלי.

לאחר שליחת אישורי הוותק, ניתן לצפות בהם ולהדפיס אותם  באיזור האישי.

חשוב לדעת!