אתם כאן:

החזר שכר לימוד והוצאות נוספות

כל משתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד.

סכום החזר שכר הלימוד

הקרן משלמת שכר לימוד בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובהנחיית משרד האוצר. ולכן, שכר הלימוד ישולם בהתאם להחלטות ממשלת ישראל.

הסכום שיוחזר נקבע לפי מספר השעות המאושרות בכל אחד ממוסדות הלימוד הרשומים בתכנית הלימודים שאושרה ועד לגובה שכר הלימוד המקובל בקרנות.

שכר הלימוד המירבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ, הבסיס: עבור 16 ש”ש – 100% שכ”ל.

ולכן, עבור כל 1 ש”ש, יתקבל החזר של עד 1/16 משכר לימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ.

לדוגמא: אם שכר הלימוד האוניברסיטאי בשנת הלימודים תשפ”ה יהיה 15,264 ש”ח אזי יוחזר סך של עד כ- 954 ש”ח עבור כל ש”ש.

החזר שכר לימוד לעובדי הוראה הלומדים באוניברסיטה ישראלית או במכללה אקדמית ישראלית

יאושר 100% שכ”ל לעו”ה בשנת השתלמות מלאה אם היקף הלימודים 12 ש”ש ומעלה לתואר ראשון או 8 ש”ש ומעלה לתואר שני וזאת בתנאי שהלימודים יתקיימו ב:

  • אוניברסיטה ישראלית.
  • מכללה אקדמית ישראלית בתנאי שהמכללה הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה ישראלי וקיבלה הסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה, להעניק תואר במסלול הלימודים שנבחר ע”י עו”ה.

החזר הוצאות ושכר לימוד לעו”ה בעלי תואר שלישי

יאושרו התשלומים הבאים, לאחר הצגת קבלות רשמיות ובתנאי שסה”כ התשלומים לא יעלה על תקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאותך:

  • הוצאות בגין עבודת מחקר:  צילומים, הדפסות, תרגומים, עריכה לשונית, סטטיסטיקה וכו’. החזר על סמך קבלות רשמיות (לא כולל רכישת ציוד).
    הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד 100% משכ”ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאותך.
  • הוצאות השתלמות, השתתפות בכנסים או עריכת מחקר בחו”ל:  הקרן תממן השתתפות בדמי הרשמה, טיסה, נסיעה ואש”ל, עפ”י נוהלי הדיווח והתעריפים הנהוגים במשרד החינוך.
    הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד 25% משכ”ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאותך.

חשוב לדעת!

החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת דוקטורט, לעו”ה בעלי תואר שני, הלומדים לתואר שלישי

הקרן תאשר החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת מחקר ללומדים לתואר שלישי, בהתאם לזכאותך וכנגד הצגת קבלות רשמיות כחוק.
ההוצאות המאושרות: צילומים, תרגומים, הדפסות, עריכה לשונית, סטטיסטיקה (לא כולל רכישת ציוד).
הסכום המקסימאלי שיאושר יהיה עד 75% משכ”ל אוניברסיטאי (= 12 ש”ש בשנת השתלמות מלאה / 6 ש”ש בחצי שנת השתלמות) ובתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאותך. 

עליך לציין בתכנית הלימודים את מכסת השעות לצורך החזר הוצאות לכתיבת מחקר.

מיקסום החזר שכר הלימוד

על מנת שמשתלם ינצל באופן מקסימאלי את שכר הלימוד העומד לרשותו, החזר שכר הלימוד יבוצע בשיטת “הסל התקציבי”.

לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה.

סכום שכר הלימוד המקסימאלי שמוחזר בגין לימודי החובה יהיה בהתאם לסה”כ שעות החובה שאושרו לך בתכנית הלימודים.

סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי ההשלמה, יהיה בהתאם לסה”כ שעות ההשלמה שאושרו לך בתכנית הלימודים

ניתן לנצל הפרשים שנוצרו בגין עלויות של קורסים זולים יותר לכיסוי עלויות של קורסים יקרים יותר, החורגים מתקרת ההחזר ובלבד שהם מאותו סל (סל לימודי חובה או סל לימודי השלמה)  – אך לא יותר מגובה התשלום המקסימלי.

דרכים לקבלת החזר שכר לימוד

ההחזר יכול להתבצע באחת משתי הדרכים:

א החזר שכר לימוד על-פי הרשאה לחיוב החשבון בקרן ההשתלמות

תשלום שכר הלימוד יבוצע ישירות למוסדות שבהסדר, לאחר חתימתך על הרשאה לחיוב חשבון למוסד ובהתקיים התנאים הבאים:

1)  המוסד נכלל בתכנית ההשתלמות המאושרת ורשום בטופס הבקשה לאישור תכנית לימודים.

2) מספר השעות, הרשום בטופס תכנית לימודים  זהה למספר השעות שבפועל.

3)  מספר ת.ז. ע”ג ההרשאה לחיוב חשבון זהה למספר הזהות הרשום בקרן.

ב. החזר שכר לימוד על-פי קבלות

תשלום שכר הלימוד יבוצע בהתאם לתכנית ההשתלמות המאושרת, כנגד קבלות רשמיות  ולפי זמן פירעון התשלום.

ההחזר ייכלל במענק החודשי באופן הבא: ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה עד ה – 15 בחודש, יתבצע במענק הקרוב. ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה – 15 בחודש יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות.

ההחזר יהיה עד לגבוה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות.

הגשת קבלות להחזר שכר לימוד החל משנת השתלמות תשפ”ג תבוצע באמצעות שירות דיגיטלי ובגין שנים מוקדמות יותר (עד תשפ”ב) על ידי מילוי טופס דיגיטלי בו יש לבחור בנושא הפנייה: “נושאים כספיים” > “החזרי שכר לימודים לזכאים” ולבחור את שנת ההשתלמות בגינה נדרש ההחזר.

דגשים לאופן הגשת הבקשות להחזר שכר לימוד:

1) חובה לציין על הקבלות את מספר הזהות ואת שם המשתלם.

2) עלייך לפתוח בקשה להחזר שכר לימוד עבור כל קבלה בנפרד. אין לאחד מספר קבלות לבקשה אחת.

3) יש לוודא ששם המוסד המופיע על גבי הקבלה, זהה לשם המוסד שאושר לך בתכנית הלימודים.

4) לתשומת ליבך, יש לצרף את הקבלה למוסד הלימודים הרלוונטי.

על מנת לקבל החזר במענק האחרון יש לצרף את הקבלות עד 15 באוגוסט סמוך לסיום שנת ההשתלמות.

בתשלום המענק החודשי יפורט החזר שכר הלימוד:

  • משתלמים במוסדות הגובים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון: בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום – “החזר שכר לימוד” והסכום. בטור הניכויים (חובה) יופיע הרישום – “ניכוי שכר לימוד” והסכום.
  • משתלמים ששלחו קבלות: בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום: החזר שכר לימוד והסכום.)

בנושא החזר שכר לימוד יש לפנות למוקד שירות לקוחות בטלפון: 03-7706060 או באמצעות טופס דיגיטלי. 

חשוב לדעת!