המענק החודשי

חישוב גובה המענק החודשי

בתחילת כל חודש, החל בחודש אוקטובר (מענק ספטמבר), יקבל המשתלם מענק השתלמות.

הזיכוי יועבר לחשבון הבנק שלך ותלוש מענק יוצג באתר הקרנות באזור האישי, ויפרט את רכיבי המענק.

גובה המענק החודשי נקבע על פי מכפלה של 3 פרמטרים:

1. “שיעור משרה ממוצע

ממוצע היקף המשרה במשך כל שנות החיסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות ובהתאם לתקנות.
מקסימום גובה משרה לשנת השתלמות בגין כל המעסיקים באותה שנה הינו 150%. 

עמית המועסק אצל יותר ממעסיק אחד ואחוז המשרה הממוצע השנתי גבוה מ- 150%, הקרן תבצע החזר לכספים מעבר ל – 150% משרה בעת יציאה לשנת השתלמות במהלך שנת ההשתלמות.
במידה והנך מועסק אצל מעסיק אחד – הניכוי לקרן ההשתלמות אמור להיות מחושב מלכתחילה לפי מקסימום 150% משרה ע”י מעסיקך.

2. ”שיעור ההשתלמות“

מספר חודשי החיסכון המנוצלים בשנת ההשתלמות הנוכחית.
שיעור ההשתלמות המינימלי הוא 66.66% בשנת השתלמות מלאה ו-33.33% בחצי שנת השתלמות. ניתן להגדיל את שיעור ההשתלמות אם משך תקופת החסכון שנצבר ארוך יותר, כמודגם בטבלת שיעור ההשתלמות:

שיעור המענק בחצי שנת השתלמות
שיעור המענק בשנת השתלמות מלאה
חודשי חסכון
משך תקופת החסכון
33.33%
66.66%
72
6 שנים
37.03%
74.06%
80
6 שנים + 8 חודשים
38.88%
77.77%
84
7 שנים
42.59%
85.18%
92
7 שנים + 8 חודשים
44.44%
88.88%
96
8 שנים

3. משכורת אחרונה במשרה מלאה

100% משרה כוללת רכיבים פנסיוניים בלבד, אשר בגינם מופרשים כספים לקרן ההשתלמות.

המענק מחושב לפי הרכיבים הפנסיוניים של המשכורת, המשקפים נתונים אישיים כמו דרגה, וותק, גמול חינוך, גמול ניהול, גמול תואר שני וכו’.

היקף משרה ממוצע למורים המועסקים ברפורמת עוז לתמורה – מורים שבתלוש השכר של חודש אוגוסט מופיע משרה מלאה (100%), למרות שבמהלך שנת הלימודים עבדו מעל 100% משרה, יש לשלוח אישור מהמעסיק על היקף המשרה הממוצע לשנה זו.

 

מורים המועסקים באופק חדש ובעוז לתמורה, המענק ישולם ע”פ הסכם שכר אחד, הגבוה מביניהם, על כל היקף המשרה.

אם חלו שינויים רטרואקטיביים בשכרך, שתחילתם מספטמבר שנה קודמת לשנת ההשתלמות ולכל המאוחר סוף חודש אוגוסט ערב היציאה לשנת השתלמות, אזי הם יחולו במלואם גם על מענק ההשתלמות.

 

נוסחת חישוב גובה המענק = היקף משרה ממוצע X שיעור השתלמות X משכורת אחרונה במשרה מלאה (100% משרה כוללת רכיבים פנסיוניים בלבד אשר בגנים מופרשים כספים לקרן ההשתלמות).

לרשותך מחשבון בעזרתו ניתן להעריך את גובה המענק החודשי אותו תקבלו בשנת ההשתלמות. 

משתלם יכול להיכנס למחשבון, למלא את נתוניו האישיים כגון:

  • אחוזי משרה בשנים המנוצלות לשנת ההשתלמות
  • שנת השתלמות מלאה או חצי שנת השתלמות
  • נתוני שכר מתלוש שכר אחרון
  • היקף משרה
  • גמולי שכר

במחשבון יש הנחיות והסבר לכל שלב.
בסיום התהליך המשתלם יקבל אומדן לגובה המענק החודשי אותו יקבל בשנת ההשתלמות.

המחשבון נועד לשמש ככלי עזר בלבד. תוצאות החישוב אינן סופיות ואינן מחייבות את הקרן.

 

שינוי שיעור ההשתלמות

לשינוי שיעור ההשתלמות עליך להגיש בקשה באמצעות טופס דיגיטלי ולבחור בטופס את נושא הפניה: “בקשה לשינוי שיעור השתלמות“.

שינוי שיעור השתלמות ניתן לבצע רק לאחר קבלת מענק השתלמות ראשון ובכפוף למס’ שנות החסכון העומדות לזכותך.  

העדכון יהיה רטרואקטיבי לתחילת שנת ההשתלמות.

קבלת המענק החודשי

בשנת השתלמות מתקבלים 12 מענקי השתלמות, החל בחודש אוקטובר (מענק ספטמבר).

מענק ההשתלמות מועבר לחשבון הבנק שלך.

את תלוש המענק, המפרט את תשלומי המענק ניתן להוריד באתר הקרנות באזור האישי.

ניכויים מתשלומי המענק החודשי

הקרן תנכה מהמענק את התשלומים השוטפים כמו: ביטוח חיים ונכות וכו’.


הפרמיה לביטוח חיים ונכות תנוכה לעובדי משרד החינוך ולמבוטחים בביטוח חיים ונכות ממענקי ההשתלמות בחודשים ינואר, פברואר ומרץ.