זכויות וחובות

עמידה בתנאי ההשתלמות

יציאה לשנת השתלמות או לחצי שנת השתלמות פירושה חובת השתלמות בשנה זו.

הזכאות למענקי השתלמות וכל הזכויות הנלוות לתקופת שנת ההשתלמות כפופים לעמידך בתנאים ליציאה להשתלמות, כפי שנקבעו על ידי הקרן ואשר עליהם התחייבת מראש במסגרת הבקשה ליציאה להשתלמות, ובכלל זה:

משתלם שלא יעמוד בתנאי ההשתלמות כפי שהתחייב להם ואשר אושרו לו ע”י הקרן – תבוטל שנת ההשתלמות.

בהתאם, יבוטלו כל תשלומי מענקי ההשתלמות, תשלומי שכר לימוד, או כל תשלום נלווה אחר שהקרן משלמת למשתלמים. 

כמו כן, העמית יידרש להשיב לקרן באופן מיידי כל תשלום ששולם לו מהקרן, משוערך בהתאם לתשואת נכסי הקרן נכון לאותו מועד, בגין ההשתלמות כאמור.

שמירת זכויות בקרן הפנסיה במהלך שנת ההשתלמות

במהלך שנת ההשתלמות זכאי העמית לשמירה על רצף זכויות / תשלומים, בהתאם לסוג החסכון הפנסיוני לקצבה הקיים לעמית המשתלם ובהתאם למנגנונים קיימים בקרן:

לפני יציאתך לשנת השתלמות, עליך למלא בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות את פרטי המוצר הפנסיוני בו מנוהל עבורו החסכון לקצבה , בצירוף דו“ח תקופתי אחרון הקרוב ביותר לאותו מועד.

איחור ביציאה להשתלמות עשוי לגרור איחור ברצף הזכויות בחסכון הפנסיוני לקצבה עבור המשתלם. חיוב ו/או דרישה לתשלום נוסף בגין איחור כאמור יחול ויחייב אותך ולא את הקרן.

במקרים בהם הינך מועסק/ת ערב יציאתו לשנת השתלמות אצל יותר מאשר מעסיק אחד, עליך לציין את שמות מוצרי החסכון הפנסיוני אליהם מבוצעות הפקדות בפועל במסגרת העסקתך אצל המעסיק.

אי מסירת פרטי מוצרי החסכון הפנסיוני לקצבה כאמור בהתאם להפרשות מעסיקך ערב היציאה להשתלמות, עלולה לפגוע בזכויותייך הפנסיוניות!

חובות הקרן כפי שפורטו לעיל הינן הן ביחס לחלקך והן ביחס לחלק המעסיק ובעבור כל שנת ההשתלמות.

גובה התשלום לחסכון הפנסיוני לקצבה מחושב עפ“י היקף משרה ממוצע שעל פיו מחושב מענק ההשתלמות, אותו משלמת הקרן לעמית המשתלם. 

עמית המשתלם בחצי השתלמות יחושב לו מחצית משיעור הזכויות על פי הוראות הדין.

אי העברת המסמכים והאישורים, הנדרשים לקרן לשם מתן אישור סופי ליציאה לשנת השתלמות, עלול לפגוע בזכויותייך הפנסיוניות.

חשוב לדעת!

עבודה בשנת השתלמות

משתלם בשנת השתלמות מלאה רשאי לעבוד עד 1/3 משרה ואינו רשאי לחסוך עבור עבודה זו בקרן במסלול הרגיל, אלא בקרן המקוצרת – קרן “מקור”.

עליך למלא טופס הצטרפות ולצרף תלוש משכורת.

משתלם בחצי שנת השתלמות רשאי לעבוד עד 2/3 משרה ורשאי לחסוך בקרן הרגילה עד לתקרה זו.

אם הינך משתלם/ת בחצי שנת השתלמות עליך לפנות לקרן רק אם החלפת מעסיק במהלך  בחצי שנת השתלמות ולצרף תלוש משכורת ממעסיקך האחר.

ביטוח תאונות אישיות

הקרן אינה מבטחת כנגד תאונות אישיות.


להסתדרות המורים יש הסדר של ביטוח תאונות אישיות. לבירור יש לפנות למחלקת תאונות אישיות, הסתדרות המורים, רחוב בן סרוק 8, תל אביב, 

טל’  03-6098230/1 או דרך אתר הסתדרות המורים.

ביטול שנת השתלמות

עמית שמבטל שנת השתלמות לאחר קבלת מענק/ים, יידרש להחזיר לקרן את תשלומי המענקי/ים, בתוספת רווחי קופה.

עבודה לאחר תום שנת ההשתלמות

עם סיום שנת ההשתלמות יש לעקוב אחר ביצוע הניכויים לקרן מתלוש השכר.

במידה וחל שינוי במעסיק עליך ליידע את הקרן ולהמציא תלוש משכורת, לצורך עדכון הניכויים בקרן.

במקרה של הפסקת עבודה, עליך להודיע על סיבת ההפסקה.