Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:
זכויות לעו”ה הניתנות על ידי משרד החינוך

זכויות לעו"ה הניתנות על ידי משרד החינוך

אישור תכנית לימודים להכרה באופק חדש

לידיעה: משנה”ל תשפ”ד תפעל מערכת לניהול תהליכי הפיתוח המקצועי.

בקשות להכרה בלימודים במסלול אישי בשנת שבתון, יש להגיש באמצעות מערכת “מצפן”, דרך פורטל עו”ה – מרחב הפיתוח המקצועי.

 

אישור תוכנית הלימודים

כל בקשה ליציאה ללימודים, מחייבת אישור על ידי המפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז העבודה, 45 יום טרם תחילת הלימודים, בהתאם לכללים של מסלול אישי.

במסגרת שנת ההשתלמות ניתן לנצל חלק משנת ההשתלמות לצורך לימודים של עד 120/ 180/ 210 שעות לימודי חובה בהתאם לדרגה על פי ההנחיות שלהלן.
 

השעות יוכרו לדרגה במידה והלימודים בשנת השבתון יהיו במסגרת כללי ותהליכי הפיתוח המקצועי של מתווה “אופק חדש”, כפי שפורסמו בחוברת הנהלים של האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך (יתרת השעות על פי כללי הקרן).

היקף השעות יאושר בהתאם להחלטתו של המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז העבודה.

לימודים בשנת שבתון

עובד הוראה הנמצא בדרגה 1-9 היוצא לשנת שבתון מלאה ומעוניין ללמוד בקורסים לפיתוח מקצועי במסגרת “אופק חדש”, יוכל לקבל הכרה בלימודים של עד 120/180/210 שעות, בהתאם לדרגה ולכללי האגף לפיתוח מקצועי. 

תכנון הלימודים בשנת שבתון יהיה בהתאם להנחיות הבאות:

מסלולי הלימודים

עובד הוראה הנמצא בשנת שבתון , יוכל ללמוד באחד המסלולים הבאים:

לימודי תעודה בשנת שבתון

בקשות ללימודי תעודה, יש להגיש 45 יום מראש בצירוף סילבוס למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז. 

היקף השעות יאושר בהתאם להחלטתו של המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז העבודה.

עם סיום הלימודים חובה להגיש גיליון ציונים מפורט ותעודת זכאות למפקח במחוז העבודה.

על הלימודים להיות בעלי זיקה לתחומי החינוך וההוראה, במוסדות שאושרו לכך ע”י המועצה להשכלה גבוהה, לא יאושרו שעות פיתוח מקצועי נוספות שתלמדנה לתעודה , לאחר שנת השבתון.

רצוי להיוועץ עם מפקחי התפתחות מקצועית במחוזות השונים בבחירת תכנית לימודים במוסדות אקדמיים טרם ההרשמה (בנושאים שנויים במחלוקת לעניין סעיף זה, תדון ועדה משותפת למשרד החינוך והסתדרות המורים).

מאגר הקורסים

לצפייה בפתרונות למידה, יש להיכנס לפורטל עו”ה משרד החינוך, במצפן – קישור לפורטל עו”ה.

באתר ניתן לקבל מידע אישי בנושאים: שכר / כ”א בהוראה (וותק, דרגה וכו’) / פיתוח מקצועי.

שנת השתלמות - תקופת שהייה לקידום בדרגה

שנת השתלמות באופק חדש מזכה את המשתלם בשנת ותק מלאה וזכויות לפנסיה.

לצורך קידום בדרגה תיחשב שנת ההשתלמות כחצי שנת פז”מ (מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה) לאחר מילוי כל חובות הלימודים,  כפי שאושרו ע”י קרנות ההשתלמות.

במידה ובחרת לעבוד בשנת ההשתלמות 1/3 משרה, תיחשב שנת זו כשנת פז”מ מלאה מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה. 

זכאות לגמול השתלמות מטעם אגף א' לפיתוח מקצועי של עו"ה במשרד החינוך

גמולי השתלמות מאושרים על ידי אגף א’ לפיתוח מקצועי של עו”ה במשרד החינוך!

הנהלת הקרנות מאשרת לימודי חובה ולימודי השלמה בשנת השתלמות בלבד.  האישור שניתן אינו קשור לזכאות לגמול השתלמות.

מורים באופק חדש מתפתחים מקצועית בקורסים מתוך המתווה לפיתוח מקצועי, שפורסמו וקיבלו הכרה ע”י האגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך ושיטת הקידום הינה על פי הסכמי “אופק חדש”.

הבטחת זכאות לגמול השתלמות לעובדי הוראה שאינם באופק חדש

על מנת להבטיח את זכאותך לגמול השתלמות לעובדי הוראה, שאינם באופק חדש, עליך לנהוג כדלהלן:

עו”ה שהשתלם בהשתלמות שאושרה ע”י המפקח לפיתוח מקצועי של עו”ה כמוכר לגמול ועמד עפ”י דווח המוסד המבצע בכל החובות (נוכחות, מטלות, עבודה/בחינה במועד וכו’), אישורים מופיעים במערכת פורטל עובדי הוראה.

צבירה של  112 שעות, שמהן לפחות 56 שעות עם ציון, מזכות בגמול אחד (עד לתקרה של 19 גמולים).

עו”ה שהשתלם בהשתלמות שאושרה לו ע”י המפקח טרם תחילת הלימודים במסלול אישי (ראה להלן הנחיות), יציג בתום ההשתלמות אישור על סיום לימודיו למפקח על הפיתוח המקצועי של עו”ה במחוזו.

על כל עו”ה להמציא לקרנות ההשתלמות אישורים רשמיים על סיום לימודיו, בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לו, לשם קבלת אישור לשנת ותק.

בכל השתלמות מתקיים נוהל החתמת נוכחות למשתלמים. יש לוודא, כי נוהל זה מתקיים עפ”י הכללים.

לימודים לתואר אקדמי בחו”ל

לימודים במסלול אישי

ככלל, מסלול אישי הינם לימודים במסגרת שאינה מיועדת לעו”ה בלבד אלא לקהל הרחב.