לימודים בחו"ל

שילוב של לימודים בחו”ל

מטרות הלימודים

בשנת השתלמות תאושר עד יציאה אחת לחו”ל לצורך השתלמות בפועל למטרות הבאות:

א. לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או מכללה אקדמית

הלימודים יאושרו בכפוף להכרת האוניברסיטה / מכללה ע”י הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו”ל במשרד החינוך.

ב. לימודי שפות בחו”ל

יאושרו עד 5 ש”ש (112 שעות חובה + 28 שעות השלמה).

 הלימודים יאושרו למכסה שנעה בין שבועיים לבין ארבעה שבועות שיוכרו:

 2 שבועות – 2 ש”ש לימודי חובה + 1 ש”ש לימודי השלמה.

 3 שבועות – 3 ש” ש לימודי חובה + 1 ש”ש לימודי השלמה.

 4 שבועות – 4 ש”ש לימודי חובה + 1 ש”ש לימודי השלמה.

יש לשים לב כי:

  • יאושרו אך ורק לימודים המתקיימים בין 1 לספטמבר של השנה בה מתחילה שנת ההשתלמות ל 31 לאוגוסט של השנה בה מסתיימת שנת ההשתלמות.
  • עליך לבדוק מראש ותוך כדי הלימודים אם אכן הינך לומד/ת את השעות, כפי שאושרו לך על ידי הקרנות.
  • משתלם המבקש לממש בחצי שנת ההשתלמות הראשונה 5 ש”ש (4 שבועות) ללימודי שפה בחו”ל, יצרף לתכנית הלימודים תצהיר, לפיו ידוע לו כי לא יוכל לצאת בחצי שבתון השני לחו”ל לצורך לימודים. לקבלת תצהיר לחתימה, יש לפנות לקרנות ההשתלמות באמצעות השירות הדיגיטלי להגשת בקשה לאישור/לשינוי תכנית לימודים.
  • קרנות ההשתלמות מחזירות אך ורק את שכר הלימוד נטו וכל יתר ההוצאות, כמו טיסות, דיור, כלכלה וכיו”ב – תהיינה על חשבון המשתלם.
  • לזכאים ל – 4 שבועות לימודי שפה בחו”ל, תינתן אפשרות לפצל את היציאה ל – 2 נסיעות (יאושרו מקסימום 4 ש”ש חובה + 1 ש”ש השלמה) אך ורק לאותו מוסד לימודים בחו”ל בו התקיימה ההשתלמות הראשונה.
  • בהגשת הבקשה לאישור או שינוי תכנית לימודים עליך לציין בשם מוסד ההשתלמות – את שם ביה”ס בארץ דרכו מתבצעת הנסיעה לחו”ל, ובנושא ההשתלמות: לימודי שפה בחו”ל + שם ביה”ס בחו”ל בו יתקיימו הלימודים. עליך לצרף תוכנית לימודים מפורטת (לימודי חובה + לימודי השלמה) מביה”ס בחו”ל בו יתקיימו הלימודים.

ג. מסע לפולין

יאושר מסע לפולין במסגרת לימודים בנושא השואה, המתקיימים בארץ ומוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך.

ד. מלווי קבוצות לחו”ל

יאושרו לימודים עיוניים למלווי קבוצות לחו”ל.

לא יאושרו טיולים וסיורים בחו”ל ולא יאושרו שעות לימוד עבור לווי קבוצות בחו”ל במסגרת כל שהיא, כולל סטאז’.

ככלל, לא יאושרו טיולים וסיורים לימודיים בחו”ל במסגרת שנת השתלמות.

שהייה בחו"ל לתקופה העולה על 4 חודשים

הזכויות והחובות בשנת השתלמות אינם משתנים בהיותך בחו”ל. לכן כל המידע שפורסם בפורטל חל גם לימודים בחו”ל.

הגשת הבקשה לאישור תכנית לימודים בחו”ל תיעשה אף היא באמצעות השירות הדיגיטלי עד 31 ביולי (סמוך לתחילת שנת ההשתלמות).

אם טרם בחרת במוסד בתכנית הלימודים עליך למלא בעמודה “שם מוסד” – “לימודים בחו”ל” ובעמודה “נושא ההשתלמות” – “לימודים בחו”ל על פי תכנית שאני מתחייב/ת בזאת לשלוח במועד מאוחר יותר”. כן יש לציין את היעד לחו”ל ואת תקופת השהות המשוערת. בעמודה “שעות שבועיות” עליך לציין מספר השעות המשוער.

חשוב לדעת!