Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:

לימודי חובה ולימודי השלמה

ניתן ללמוד את כל מכסת השעות במסגרת שעות חובה או לחלק אותן בין שעות חובה לבין שעות השלמה כך שלימודי ההשלמה לא יהוו יותר מ–1/4 מהתכנית כולה.

אישור מוסדות לימוד וקורסים המוצעים על ידם לעובדי הוראה בשנת השתלמות, הינו על פי שיקול דעת והחלטת קרנות ההשתלמות.

לימודי חובה

לימודי חובה המוכרים במסגרת שעות חובה, יכולים לכלול:

  1. לימודים אקדמיים לקראת תואר בכיר  M.A ; B.A ; M.Ed; B.ED ודוקטור.
  2. לימודי הסמכה, רשיון הוראה, ריכוז מקצוע והשלמות לקראת תואר.
  3. כתיבת תכניות לימודים, ספרים, חוברות ופרוייקטים, שיש להם זיקה לעבודה חינוכית והם מונחים על ידי מנחה ממוסד להשכלה גבוהה או ממוסד השתלמות מוכר לצורך זה. לדוגמא: פרויקט אישי.
  4. השתלמות לקידום  ופיתוח מקצועי, בתחומי ההוראה ו/או החינוך.

לימודי חובה/השלמה

לימודים המוכרים בחלקם כשעות חובה ובחלקם כשעות השלמה:

לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית, לימודי שפות בחו”ל.

הרחבה בנושאי לימודים בחו”ל.

“שבוע מרוכז” המוכר לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך וכולל לינה

סדנאות / סמינרים וימי עיון מרוכזים בשבוע לימודים מרוכז, המוכר לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך, הכוללים לינה, יאושרו עד 2 סמינרים לכל היותר, שהיקף כל סמינר 56 שעות (= 2 ש”ש) ובסה”כ עד שני סמינרים – 4 ש”ש (= 112 שעות) בשנת השתלמות מלאה.

קורסים המשלבים הקרנת סרטים/ הצגות

קורסים המשלבים הקרנת סרטים עלילתיים באורך מלא כחלק בלתי נפרד משעות הקורס או שמשלבים צפייה בהצגות, יוגבלו עד 8 ש”ש בשנת השתלמות מלאה (כולל לימודי חובה והשלמה יחד) ועד 4 ש”ש בחצי שנת השתלמות (כולל לימודי חובה והשלמה יחד).

קורסים בנושאי ידיעת הארץ וארצות העולם

יאושרו עד 8 ש”ש בשנת השתלמות מלאה (כולל לימודי חובה והשלמה יחד) ועד 4 ש”ש בחצי שנת השתלמות (כולל לימודי חובה והשלמה יחד).
הכוונה לקורסים עיוניים וכן קורסים בנושא ידיעת הארץ, המשלבים סיורים וטיולים להכרת הארץ, כחלק בלתי נפרד משעות הקורס.

קורסי יצירה ואומנות (ציור, פיסול, קרמיקה וכו’)

יוכרו כלימודי השלמה לכלל עובדי ההוראה.

לגננות, למורות א’-ב’, למורי אמנות ולמורי חינוך מיוחד, יוכרו קורסי יצירה בהיקף של עד 112 שעות (= 4 ש”ש) כלימודי חובה בשנת השתלמות מלאה.

למורים לאמנות  יאושרו 4 ש”ש הנ”ל, גם בנושאי צורפות ותכשיטנות

קורסי יצירה יאושרו עד 8 ש”ש בשנת השתלמות מלאה (כולל לימודי חובה והשלמה יחד) ועד 4 ש”ש בחצי שנת השתלמות (כולל לימודי חובה והשלמה יחד).

לימודי שפה

יאושרו עד מכסה של 8 ש”ש (= 224 שעות) בשנת השתלמות מלאה, מתוכן עד 6 ש”ש (112 שעות חובה + 56 שעות השלמה) ללימודי שפה בחו”ל.

הרחבה בנושא לימודי שפה בחו”ל.

לימודי השלמה

שעות השלמה יכולות לכלול פעילות בתחומי אמנות, יצירה, העשרה, פעילות ספורטיבית וכו’.

לימודים יוכרו כלימודי השלמה רק אם מתקיימים בהם התנאים הבאים:

  1. היקפם 28 שעות לפחות.
  2. שכר הלימוד משולם למוסד או לאדם פרטי שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור וברשותו חותמת מוסד הלימודים.
  3. לאחר סיום הלימודים יינתן למשתלם/ת אישור על סיום הלימודים ובו הפרטים: שם המשתלם/ת, מספר תעודת זהות, תאריכי פתיחה וסיום הקורס והיקף השעות שנלמדו.

שיעורי ספורט יאושרו עד 4 ש”ש בשנת השתלמות מלאה.

סדנאות/סמינרים וימי עיון, שאינם מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך, הכוללים לינה –  יאושרו עד 2 סמינרים, שהיקף כל סמינר 28 שעות (= 1 ש”ש) ובסה”כ לשני הסמינרים 56 שעות (= 2 ש”ש).

חשוב לדעת!