מס הכנסה וביטוח לאומי

מס הכנסה

המענקים המתקבלים בשנת ההשתלמות פטורים ממס הכנסה. אולם, על פי תקנות מס הכנסה, יש לחייב במס רווחים ריאליים שנצברו על סכומים מעל תקרת ההפקדה המוטבת, אשר נקבעת בתקנות מס הכנסה החל מ-1.1.2003. 

לפיכך, בתום שנת ההשתלמות, נגבה המס כחוק.

חישוב גובה המס לתשלום הינו על הפקדות העמית במחזור החיסכון אותו ניצל לטובת שנת ההשתלמות. 

החישוב יבוצע בחודש אוגוסט לכל שנת השתלמות. חיווי על כך יוצג בתלוש המענק.

ביטוח לאומי

מורה בשנת השתלמות, אשר עובד במשרה חלקית בשכר או במשכורת, בכל אותה תקופה – אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי, כיון שהתשלום מתבצע באמצעות מעסיקו.

מורה בשנת השתלמות שאינו עובד חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי ישירות לביטוח לאומי, לשם שמירת זכויותיו בשנת ההשתלמות.

הקרן תחזיר למשתלם את תשלומיו על פי אישור תשלום דמי ביטוח לאומי מהמוסד לביטוח לאומי, ובלבד שהתשלומים לא יעלו על אלה הנהוגים לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה, או דמי ביטוח לאומי מינימליים למבוטח שאינו עובד, זאת כפי שיקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.

הגשת קבלות להחזרי ביטוח לאומי לזכאים, החל משנת השתלמות תשפ”ג, תבוצע באמצעות שירות דיגיטלי ובגין שנים מוקדמות יותר) עד תשפ”ב) על ידי מילוי טופס דיגיטלי בו יש לבחור בנושא הפנייה: “נושאים כספיים” > “החזרי ביטוח לאומי לזכאים” ולבחור את שנת ההשתלמות בגינה נדרש ההחזר.

אישורי התשלום בגין תשלום ביטוח לאומי יועברו לקרן עד לתאריך 31.1 (לאחר תום שנת ההשתלמות).

חשוב לדעת!