Search
Close this search box.
Search

תשלומים והחזרים נוספים

קצובת הבראה

קצובת הבראה תשולם על פי הנהוג בדירוג עובדי ההוראה בשירות המדינה, ועל פי הוותק ובהתייחס להיקף המשרה הממוצעת של המשתלם (עד למשרה מלאה) ושיעור השתלמותו.

תשלום ביגוד

הקרן תשלם עבור ביגוד רק לעובד הוראה שמעסיקו הפריש לקרן ההשתלמות כספים עבור ביגוד.

התשלום ייקבע בכפוף לשיעור ההשתלמות והיקף משרה ממוצע עד למשרה מלאה.

דמי לידה

עמיתה בשנת ההשתלמות, שתלד במהלך שנת ההשתלמות, זכאית להמשיך ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות.

עמיתה שהייתה בשנת השתלמות מטעם הקרן וילדה, תקופת הזכאות תחל מתאריך ה – 20 במאי בשנת ההשתלמות ועד עשרה חודשים לאחר תום השבתון (30/6).

ניתן להגיש לקרן את התביעה לתשלום דמי לידה עד שנה מתאריך הלידה.

עמיתה, המקבלת החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו או שאינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי, זכאית לדמי לידה חלקיים או להשלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה המקסימליים להם היתה זכאית מקרן ההשתלמות, בכפוף לתאריך הלידה.

עמיתה, שקיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות – לא ינוכה סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות.

החזר דמי לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות, יחושב עפ”י 3 המענקים האחרונים שלפני תקופת הלידה. 

תשלום דמי לידה יבוצע פעם בחודש, בעשרים לכל חודש.

לבדיקת זכאות לקבלת דמי לידה מהקרן יש להגיש טופס פנייה דיגיטלי, לבחור בנושא “החזר דמי לידה” ולהמציא את המסמכים הבאים:

  • מכתב בקשה לקבלת דמי לידה כולל פרטי בנק לצורך זיכוי.
  • תעודת לידה
  • טופס מביטוח לאומי – טופס סופי ממחלקת אמהות מהמוסד לביטוח לאומי, על אישור זכאות עם פירוט התשלום או טופס דחייה לזכאות לדמי לידה. 

שירות מילואים פעיל

עובד הוראה שיקרא לשירות מילואים תוך 3 חודשים מתום חופשת השתלמותו זכאי לתשלום מהקרן ובלבד שלא קיבל משכורת או גמול או השתתפות או כל תמיכה כספית ממקור איזשהו.

גובה התשלום יקבע מעת לעת על ידי הנהלת הקרן.

החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית (במסגרת תמריצים)

המחלקה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך תישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובדי הוראה, אשר עובדים וגרים באזור עדיפות לאומית ועומדים בתנאים המצטברים הבאים:

  • מועסקים בדירוג עובדי הוראה באחד מהתפקידים הבאים: מפקחים, מנהלי בתי ספר, מורים, גננות ומדריכים.
  • אושרו על ידי היחידה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך לצאת לשנת השתלמות.
  • ממשיכים לגור ביישוב שבאזור עדיפות לאומית.
  • חסכו ערב היציאה לשנת ההשתלמות במסגרת תמריצים.

החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי תעריפי התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי.

הזכאים להחזר הוצאות נסיעה במסגרת תמריצים נדרשים למלא טופס דיווח על נסיעות להשתלמות.

 קישור להורדת הטופס.

את הטופס יש להגיש עד לתאריך 31.07.

הבקשה להחזר הוצאות תוגש באמצעות טופס דיגיטלי בו יש לבחור בנושא הפניה: “החזר נסיעות לזכאים“.

חשוב לדעת!